Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Έκθεση για την κατάσταση εσόδων εξόδων του Δήµου Τήνου στο β΄ τρίµηνο 2015 (άρθρο 72 στοιχ. 1β Ν. 3852/2010).