Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ: «Υδροχρωματισμό Λιμενικών Εγκαταστάσεων νήσου Τήνου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ                                                                                                 Τήνος, 27/07/2015
                                                                                                         Αρ. Πρωτ. 1313

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ:

«Υδροχρωματισμό Λιμενικών Εγκαταστάσεων νήσου Τήνου»

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου έχοντας υπόψη:
1)    Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2)    Την παρ. 2 του άρθρου 209 και την παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006.
3)    Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
4)    Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια.
5)    Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
6)    Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
7)    Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980.
8)    Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2015 και ποιο συγκεκριμένα στον Κ.Α 20.6117.0004 «Παροχή υπηρεσίας για τον υδροχρωματισμό Λιμενικών Εγκαταστάσεων νήσου Τήνου».
9)    Το γεγονός ότι η δαπάνη της υπηρεσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ
10)  τον υπ’ αριθμ. ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» μέρος Β’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4320/2015,

καλεί


κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται και διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα ενόψει επιλογής αναδόχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τον χρωματισμό των παραδοσιακών ιστών φωτισμού στον λιμένα Τήνου, να υποβάλει,  έως  την 31η  Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή, έγγραφη προσφορά σε  σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία του ΔΛΤΤ-Α  στην οδό Λ. Μεγαλόχαρης 24,  κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες.

Κριτήριο επιλογής αναδόχου είναι η  χαμηλότερη τιμή.
Συνολικό Κόστος Προϋπολογισμού με υλικά: 2.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)
  Πληροφορίες: Αρμόδια υπάλληλος Ορφανού Άννα (22830-23754 dltt-a@1331.syzefxis.gov.gr ) .        
Για οποιαδήποτε λεπτομέρεια παρακαλώ απευθυνθείτε στην Υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου


Ευάγγελος Ν Κορνάρος 
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας