Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

7η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τήνου.ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Τήνος, 6 Μαρτίου 2015  
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                                  
   ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                            Αριθμ. Συν.  7 /2015            
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                  
                                                                      Π ρ ο ς :  Τα Μέλη της
Πληροφορίες:    Β.Φόρτωμας                                           Οικονομικής  Επιτροπής     
Τηλ. :22833 60142                                                         Δήμου Τήνου
Fax : 22833 60139                                                        ΕΝΤΑΥΘΑ
                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) στις   11 Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διατάξεως:ΘΕΜΑ   1ο  

Εξέταση της ένστασης κατά του πρακτικού Ι του διαγωνισμού «Προμήθεια επίπλων 1ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου» και έγκριση πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού.
ΘΕΜΑ   2ο  

Εξέταση της ένστασης κατά του πρακτικού Ι του διαγωνισμού «Προμήθεια επιστημονικού και λοιπού εξοπλισμού 1ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου» και έγκριση πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού.
ΘΕΜΑ   3ο  

Έγκριση πρακτικού Ι Επιτροπής διαγωνισμού με τίτλο «Διαχείριση Αιτημάτων Καθημερινότητας του Πολίτη».
ΘΕΜΑ   4ο  

Έγκριση πρακτικού Ι Επιτροπής διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Υπολογιστών και Οπτικών Μέσων 1ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου».
ΘΕΜΑ   5ο  
Εξέταση αιτήσεων και λήψη αποφάσεωνΟ Πρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΣίμος Ορφανός
     Δήμαρχος Τήνου
Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΝΙΑΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories