Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ & ΚΟΡΘΙΟΥ"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Τήνος 5 Φεβρουαρίου 2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                         Αριθ. Πρωτ. 214
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝΔΡΟΥ
Ταχ. Δση: Λ. Μεγαλόχαρης 24
Τ.Κ             :84200
Τηλ.           : 2283023754
FAX           : 2283023752
e-mail         :dltt-a@1331.syzefxis.gov.gr
Πληρ           λισάβετ Δεσύπρη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΤ-Α

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση ελεύθερου τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης υπηρεσιών «Καθαριότητα λιμένων Χ. Άνδρου & Κορθίου» και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ.
28/80.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου - Άνδρου Οδός: Λεωφ. Μεγαλόχαρης 24 Τήνος, στις 18  Φεβρουαρίου  2015  ημέρα Τετάρτη. Ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 09:30π.μ και λήξης 10:00π.μ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 25 Φεβρουαρίου 2015, την ίδια ώρα και ημέρα στα γραφεία του ΔΛΤΤ-Α ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  των  υπηρεσιών      ανέρχεται  στα  
60.000,00       μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 9%.
Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν δυνατότητα εκτέλεση της εργασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ή Δημοτικές Επιχειρήσεις που βάσει του καταστατικού τους ασκούν τέτοια δραστηριότητα.
Η     εγγύηση    συμμετοχής    στο     διαγωνισμό     ορίζεται     στο     ποσό    του     2%    της
προϋπολογισθείσας δαπάνης και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας ή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού 1.200,00€.
Περισσότερες πληροφορίες και     αντίγραφα της Διακήρυξης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και  ώρες στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου, στην οδό Λ. Μεγαλόχαρης 24 Τήνος 842 00 τηλ: 2283023754-φαξ: 2283023752.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Τήνου- Άνδρου

Ευάγγελος Ν. Κορνάρος

Ολόκληρη η διακήρυξη.

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας