Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Τροποποίηση της με αρ. 225/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί κατάρτισης τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Τήνου, για το οικον. έτος 2015.