Αποφάσεις 33ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Τήνος,  27 Νοεμβρίου 2015  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                                  
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                      Αριθμ. Συν.  33 /2015           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              
                       
                                                                               Π ρ ο ς :  Τα Μέλη της
Πληροφορίες: Β.Φόρτωμας                                                       Οικονομικής  Επιτροπής     
Τηλ. :22833 60142                                                                    Δήμου Τήνου
Fax : 22833 60139                                                                    ΕΝΤΑΥΘΑ
                                                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) την 4η  Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ   1ο  

ΘΕΜΑ 2ο 
ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το οικ. έτος 2016»

ΘΕΜΑ   3ο  
Ορισμός Επιτροπής διενέργειας δημόσιας Κλήρωσης, των Επιτροπών που συγκροτούνται για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων του Δήμου Τήνου για το οικ. έτος 2016

ΘΕΜΑ   5ο  


ΘΕΜΑ 6ο 

ΘΕΜΑ   7ο  

ΘΕΜΑ 8ο 

ΘΕΜΑ   8ο  


video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

tinos tv live

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΝΙΑΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories