Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Συνεδρίαση 3/2021 Δημοτικού Συμβουλίου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος,  27 Φεβρουαρίου   2021

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ            Αριθμός Συνεδρίασης : 03/2021     

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η


ΠΡΟΣ:

1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.

2) Τον Δήμαρχο Τήνου.

3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη τις Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.

4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων. 


Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών τις εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκης περιορισμού τις διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1).

2. Την με αρ. πρωτ. 33282/29-05-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων».

3. Την με αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ : 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό τις διάδοσης τις πανδημίας» 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης,  την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 2021 και ώρα 11.00, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρ. 74 του Ν. 4555/2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:


ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου και του Δήμου Τήνου για την παραχώρηση ενός αποφρακτικού οχήματος.

Εισηγητής: Γ. Σανταμούρης 


ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου και του Δήμου Τήνου για την παραχώρηση ενός  απορριμματοφόρου.

Εισηγητής : Γ. Σανταμούρης 

ΘΕΜΑ 3ο: Ανανέωση σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τήνου  - ΚΟΙΝΣΕΠ Καλλονής Κελιών  και Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης  Ανακύκλωσης Α.Ε  για την συλλογή & ανακύκλωση διαχωρισμένων στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση συμφωνίας – πλαίσιο μεταξύ του Δήμου Τήνου και της ΔΕΔΔΗΕ για τον φωτισμό οδών, πλατειών και λοιπών υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Τήνου με χρήση του Εναέριου Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής Ενέργειας .

Εισηγητής : Πρόεδρος 


ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση κανονιστικής απόφασης σχετικά με  χορήγηση αδειών τομής και διενέργειας εκσκαφών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Τήνου.

Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων.

Εισηγητής : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  του έργου «Αποπεράτωση επισκευής κτιρίου “ΜΟΣΧΟΥΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ“ του Δημοτικού κληροδοτήματος Φωκίωνος & Μοσχούλας Πλυτά.

Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 8ο:Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση τις γνωμοδοτικής επιτροπής σε θέματα ναυαγίων.

Εισηγητής : Ε. Αλοιμόνου 


ΘΕMΑ 9ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή του αρ. 35 τις Υ.Α 3131/1999 (ΦΕΚ Β’ 444/1999).

Εισηγητής : Ε. Αλοιμόνου  

ΘΕΜΑ 10ο: Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου.

Εισηγητής : Πρόεδρος  

ΘΕΜΑ 11ο:

Κατανομή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π) έτους 2020 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Δ΄ κατανομή).

Εισηγήτρια : Άνδροβικ Ρουγγέρη Λουκριτία

ΘΕΜΑ 12ο: Τροποποίηση της 10/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αντικατάσταση τακτικού μέλους της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγήτρια : Άνδροβικ Ρουγγέρη Λουκριτία

ΘΕΜΑ 13ο: Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου Τήνου, για το έτος 2021.

Εισηγητής : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 14ο: Κατ΄ εξαίρεση καθιέρωση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και λειτουργία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, τις απογευματινές ώρες, της Υπηρεσίας Ληξιαρχείου του Δήμου Τήνου για τρεις ληξιαρχικές περιφέρειες (Δ.Ε. Τήνου, Εξωμβούργου και Πανόρμου) και για συγκεκριμένο αριθμό ατόμων.

Εισηγητής : Ε. Αλοιμόνου 

ΘΕΜΑ 15ο: Ανανέωση ιδιωτικού συμφωνητικού διαχείρισης χρησιδανείου με Αγροτικό Συνεταιρισμό

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τα στοιχεία εσόδων & εξόδων του Δήμου Τήνου για το Γ΄ τρίμηνο 2020.

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Aίτημα Προέδρων Κοινοτήτων για έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το υπό κατάρτιση Νομοσχέδιο, που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την ανακατανομή αρμοδιοτήτων σε αυτή και το ρόλο των Κοινοτήτων.

Εισηγητής: Πρόεδρος  

ΘΕΜΑ 18ο: Ενημέρωση επί των θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας του Δήμου.

Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πέτρος Μαρκουΐζος 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων e:presence.


Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας