Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

7η Συνεδρίαση Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Τήνος,  27 Μαρτίου  2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                             Αριθμός Συνεδρίασης : 07/2020         
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ        


Π  Ρ Ο  Σ Κ Λ  Η Σ ΗΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Κοινοτήτων

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1).
  2. Την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, τη Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 και ώρα από 12.30 – 14.00, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ 1ο :
Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τα στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου για το Δ΄ τρίμηνο 2019.
Εισηγητής : Δήμαρχος 
ΘΕΜΑ 2ο :
Λήψη απόφασης για καθορισμό τιμών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Εισηγητής : Πρόεδρος 
ΘΕΜΑ 3ο :
Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση επισκευής κτιρίου “Μοσχούλειος Σχολή“ του Δημοτικού κληροδοτήματος Φωκίωνος και Μοσχούλας Πλυτά».
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος 
ΘΕΜΑ 4ο :
Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας εκσκαφής στην ΔΕΔΔΗΕ. 
Εισηγητής : Πρόεδρος 
ΘΕΜΑ 5ο :
Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά Μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος με προσθήκη της δραστηριότητας «Μονάδα Ανακύκλωσης στερεών & μη Επικίνδυνων Αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» στη θέση ΠΑΤΕΛΑ Τ.Κ. Πανόρμου, Δήμου Τήνου της εταιρείας «ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ.
Εισηγητής : Πρόεδρος 
ΘΕΜΑ 6ο: 
Απαλλαγή από το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον κορωνοϊο  COVID-19.
Εισηγητής : Δήμαρχος 
ΘΕΜΑ 7ο:
Λήψη απόφασης για γεωγραφικό προσδιορισμό και οριοθέτηση της Δημοτικής Έκτασης στη θέση «Πολέμου Κάμπος – Βαθειά Λίμνος» των Κοινοτήτων Καλλονής και Υστερνίων Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 8ο :
Εξέταση αιτήσεως Γεωργίου Παπαναστασίου σχετικά με διάνοιξη κοινόχρηστου Δημοτικού δρόμου επί της οδού Λεωφόρος Σταυρού – Κιονίων που εφάπτονται στο Ο.Τ. 186, με ίδια μέσα και έξοδα του αιτούντος.
Εισηγητής : Πρόεδρος 
ΘΕΜΑ 9ο :
Αποδοχής έκτακτης χρηματοδότησης ποσού 10.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.
Εισηγητής : Δήμαρχος 
ΘΕΜΑ 10ο :
Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 127.272,07 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. 
Εισηγητής: Δήμαρχος 
ΘΕΜΑ 11ο :
Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, κειμένου εντός του οικισμού Κολυμπήθρας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων.
Εισηγητής : Πρόεδρος


Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Πέτρος Μαρκουΐζος 


Παρακαλείσθε  την Τρίτη 31 Μαρτίου και από ώρα 12.30 έως 14.00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στο e–mail: ds.dimoutinou@gmail.com  ή τηλεφωνικά (2283360142) για την θέση  σας επί του κάθε θέματος, ψηφίζοντας :  «ΥΠΕΡ»  ή «ΚΑΤΑ» ή «ΑΠΟΧΗ» ή «ΛΕΥΚΟ», σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.
Οι  αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  1. Απαιτείται για τη σχετική διαδικασία δια περιφοράς η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
  2. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή για την συγκεκριμένη συνεδρίαση από ώρα 12.30 έως 14.00. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα 14.00 θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
  3. Είναι προφανές ότι στις συνεδριάσεις δια περιφοράς τα στάδια της συζήτησης πρωτολογίας & δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με την συνηθισμένη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
  4. Κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή από τον εισηγητή εκάστου θέματος.
  5. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα μπορούν μαζί με την αποστολή του e – mail με το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να τοποθετηθούν για αυτή.


Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας