Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Τήνος 8 Ιουλίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 70.-

Ενιαία Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τήνου

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 72, Τήνος

Ταχ. Κώδικας: 84200

Τηλέφωνο: 22833-60120

Φαξ : 22833-60123

Ηλ. ταχ: 2016tinos@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τήνου έχοντας υπ’ όψη
  1. το άρθρο 113 παρ. 5 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν.3677/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄) και στη συνέχεια με το άρθρο 36 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄)
  2. Το Άρθρο 50 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α/17-9-2013),
  3. Το Άρθρο 37 του Ν.2072/1992 (ΦΕΚ125Α/23-7-1992),
  4. Το άρθρο 6 του Ν.2527/1997
  5. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
  6. Την υπ΄αριθμ 140251/Γ4/2018 - ΦΕΚ 3794Β/03-09-2018 Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ως συμβαλλόμενου μέρους στη χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών.»
  7. Την 17/2019 απόφαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τήνου
  8. Το γεγονός ότι απαιτείται η πλήρωση μίας (1) θέσης προσωπικού καθαριότητας στο Γυμνάσιο Τήνου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
Την προκήρυξη μίας (1) θέσης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό του Γυμνασίου Τήνου.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την 1/9/2019 έως 30-6-2020. Η αμοιβή του/της καθαριστή/στριας καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 140251/Γ4/2018 - ΦΕΚ 3794Β/03-09-2018 Υπουργικής Απόφασης και προσδιορίζεται από τον αριθμό των αιθουσών του σχολείου.
Καθορίζονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής:
- Αίτηση (παραλαμβάνεται από το Δήμο Τήνου και το ΚΕΠ του Δήμου).
- Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
- Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια.
-Κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία θα προκύπτει ο συνολικός χρόνος ανεργίας, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου του ιδίου ή της πατρικής τους οικογένειας κατά περίπτωση,
- Βεβαίωση εργοδότη ή ασφαλιστικού φορέα με την οποία θα προκύπτει ο χρόνος απασχόλησης σε αντικείμενο του ίδιου κλάδου.
- Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα των ιδίων για την άσκηση των καθηκόντων, ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήµατα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στο Γυμνάσιο, στο ∆ημοτικό Κατάστημα, στα ΚΕΠ του ∆ήµου, στο site του ∆ήµου και τα ηλεκτρονικά μέσα..
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται από 9 Ιουλίου ημέρα Τρίτη έως και την 22 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην έδρα του ∆ήµου Τήνου στο ∆ηµαρχείο, στους υπαλλήλους κα Μαίρη Φυρίγου και κα Μαρία Μωραΐτη τηλ, 22833 60100, 22833 60120 αντίστοιχα.
.
Ο πρόεδρος

Σιώτος Ιωάννης
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας