Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια λογισμικού υποστήριξης και επιχειρησιακής λειτουργίας – Υποέργο 5».


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Τήνος , 25 Σεπτεμβρίου  2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                                                            Αρ. Πρωτ. : 9678
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Πληροφορίες : Δεσύπρη Αργυρώ 
Δ/νση:Ευαγγελιστρίας 72                                                                                   
Τηλ.:2283360140 & 2283360132
Φαξ:2283360139
e-mail: dtpromithies@gmail.com
Προς :
Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Εκ νέου πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια λογισμικού υποστήριξης και επιχειρησιακής λειτουργίας – Υποέργο 5».

Προκειμένου ο Δήμος Τήνου να προβεί στην προμήθεια λογισμικού υποστήριξης και επιχειρησιακής λειτουργίας  στα πλαίσια κάλυψης της λειτουργικότητας του Κέντρου Σίτισης & παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ευπαθών Ομάδων πληθυσμού στην Νήσο Τήνο,  καλείται ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ να παραδώσει  έως την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00 σε κλειστό φάκελο το έντυπο προσφοράς της υπ’ αριθμ. 7/2017 Μελέτης του Τμήματος Τεχνικών ¨Έργων του Δήμου, ξεχωριστά για κάθε μία από τις δύο ομάδες, πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο στο πρωτόκολλο του Δήμου.
                 
Ο φάκελος θα αναγράφει στο εξωτερικό του μέρος τον τίτλο της προμήθειας, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του προσφέροντος.

Η Οικονομική προσφορά κάθε ενδιαφερομένου πρέπει να συνοδεύεται:
1.      Από Πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστή.
2.      Πιστοποιητικό CE για τα υπό προμήθεια είδη.
3.      Εγγύηση τριών (3) ετών από τον προμηθευτή για τα υπό προμήθεια προϊόντα.
4.      Επίσημα Τεχνικά Φυλλάδια από τα οποία να προκύπτει επαρκώς η συμφωνία του προσφερόμενου είδους  με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης.
5.      Υπεύθυνη Δήλωση: Αναλαμβάνει την εκπαίδευση έξι (6) ατόμων, που θα υποδείξει η Ιερά Μητρόπολη Σύρου, για την εκμάθηση του λογισμικού.  
6.      Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι: αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 7/2017 Μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων.

Επιπλέον, η οικονομική σας προσφορά, θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι:  δεν συντρέχουν οι λόγοι απόρριψης στο πρόσωπο του προσφέροντος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Άρθρα 73 & 74 του Ν. 4412/2016 .

Ο/οι  Ανάδοχος/οι που θα προκύψουν από την διαδικασία θα κλιθεί/ουν να προσκομίσει/ουν  στον Δήμο τα δικαιολογητικά του Άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ήτοι::
1.      Απόσπασμα ποινικού μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.
2.      Φορολογική Ενημερότητα (Για κάθε νόμιμη χρήση) και
3.      Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε δημοπρασία) .

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η  εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016/Τεύχος Α) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 7/2017 Μελέτη του Τμήματος Τεχνικών  Έργων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

                                                                                Ο Δήμαρχος Τήνου 
                                               


                                                                                Σίμος Ορφανός 

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας