Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017                                                                        ΑΔΑ: 7Φ2ΣΩΗ6-Ω52
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Τήνος, 5 Ιουλίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                       Αρ. Πρωτ.: 6590

Αρ. Μελέτης: 3/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Ο Δήμαρχος Δήμου Τήνου
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο καθεμίας ξεχωριστά από τις Ομάδες των προς προμήθεια ειδών, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου/ων εκτέλεσης της προμήθειας  «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού, υγιεινής και απολυμαντικών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Τήνου και των Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ. του για το έτος 2017», συνολικού προϋπολογισμού  42.248,08€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Τήνου
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Ευαγγελιστρίας 72, Τήνος
Ταχ.Κωδ.: 84 200
Τηλ.: 2283360140 & 2283360100
Telefax: 2283360139
E-mail:dtpromithies@gmail.com
Ιστοσελίδα:www. dimostinou.eu
Κωδικός NUTS: 3

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimostinou.eu. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Κωδικοί CPV: 39830000-9 «Προϊόντα καθαρισμού»

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: 3.

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, υγιεινής και απολυμαντικών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτου: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου, Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου, Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α//θμιας Εκπαίδευσης, Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμίας Εκπαίδευσης  και Δημοτική Επιχείρηση Σφαγείου – Ελαιοτριβείου Τήνου.
  
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται.

7. Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας: Έως απορρόφησης ποσοτήτων του προϋπολογισμού.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης
(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου,  στα Γραφεία του Δήμου Τήνου στην οδό Ευαγγελιστρίας 72, Τήνος στις  19 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους (ανά ΟΜΑΔΑ), μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Γραφείο Προμηθειών, στον 2ο όροφο, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 18η Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν Είκοσι (120) ημέρες.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Αναλυτικά έχουν ως εξής:
Για την ΟΜΑΔΑ Α, Δήμου Τήνου, θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 10.6634, 20.6634 και 70.6634 με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» του προϋπολογισμού 2017 με αντίστοιχα ποσά: 10.993,77€, 4.984,49€ KAI 480,00€.
Για την ΟΜΑΔΑ Β, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ, θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 10.6634 και 20.6634.0009 με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», του του προϋπολογισμού 2017 με συνολικό ποσό, 7.893,28€.
Για την ΟΜΑΔΑ Γ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ, θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 10.6634, με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» του προϋπολογισμού 2017 με συνολικό ποσό, 4.373,52€.
Για την ΟΜΑΔΑ Δ, ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ θα επιβαρύνει το ποσό της επιχορήγησης της Επιτροπής έτους 2017, με συνολικό ποσό 8.296,36€.
Για την ΟΜΑΔΑ Ε, ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ, θα επιβαρύνει το ποσό της επιχορήγησης της Επιτροπής έτους 2017, με συνολικό ποσό 4.537,90€.
Για την ΟΜΑΔΑ ΣΤ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΤΗΝΟΥ, θα επιβαρύνει τον κωδικό 64 της Γενικής Λογιστικής με τίτλο «Διάφορα Έξοδα» συνολικού ποσού 688,76€ για ΤΟ έτος 2017.
13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης.

14. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπστα μέρη αυτής, θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του Δήμου Τήνου (www.dimostinou.eu) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν. 3861/2010.


                                                                                    Ο Δήμαρχος Τήνου

                                                                                      Σίμος Ορφανός       
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας