Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 8 Μαΐου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Τήνος , 5 Μαΐου  2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                                                            Αρ. Πρωτ.  3979
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Πληροφορίες : Δεσύπρη Αργυρώ 
Δ/νση:Ευαγγελιστρίας 72                                                                                   
Τηλ.:2283360140 & 2283360132
Φαξ:2283360139
e-mail: dtpromithies@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Ο Δήμαρχος Τήνου έχοντας υπόψη:
1.      Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/2-6-2010) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» όπως ισχύει
2.      Τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» όπως ισχύεθ.
3.      Τις διατάξεις του Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/1996) όπως ισχύει.
4.      Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
5.      Την υπ’ αριθμ. 1/2017 Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
6.      Την ανάγκη του Δήμου για την ασφάλεια και διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων του.

Ανακοινώνει

Την πρόθεση του Δήμου Τήνου να προσλάβει με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών έναν (1) γιατρό εργασίας για ένα (1) έτος αντί του συνολικού ποσού των 4.500,00€ με την υποβολή της συμφερότερης προσφοράς.
Οι αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κύρια προσόντα :
1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ειδικότητας της Ιατρικής Εργασίας.
2) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
3) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους ιατρικού Συλλόγου.

Προσόντα Α΄ Επικουρίας :
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)
1) Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Ιατρικής ΑΕΙ, ή του ομώνυμο πτυχίου ή διπλώματος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι κατά την 15-05-2009 έχουν συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη.
2) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
3) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους ιατρικού Συλλόγου.

Προσόντα Β΄ Επικουρίας :
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)
1) Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Ιατρικής ΑΕΙ, ή του ομώνυμο πτυχίου ή διπλώματος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι κατά την 15-05-2009 εκτελούν τα καθήκοντα Ιατρού Εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της Ιατρικής Εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.
2) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
3)΄Αδεια χρησιμοποίησης τίτλου οποιασδήποτε ιατρικής ειδικότητας
4) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους ιατρικού Συλλόγου

Ιατροί που εργάζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θέλουν να αναλάβουν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον βεβαίωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που τους επιτρέπει να εργαστούν ως Ιατροί Εργασίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα σχετικά δικαιολογητικά (Αιτήσεις, βιογραφικό σημείωμα, οικονομική προσφορά, πτυχία κ.λπ.) υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου που βρίσκεται στην Ευαγγελιστρίας 72, Τ.Κ. 84200, Τήνος.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ανάθεση της υπηρεσίας είναι της απευθείας αναθέσεως από το Δήμαρχο μετά και την κατάθεση έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα.

Επιπλέον, η οικονομική σας προσφορά, θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι:  δεν συντρέχουν οι λόγοι απόρριψης στο πρόσωπο του προσφέροντος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Άρθρα 73 & 74 του Ν. 4412/2016 .

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από την διαδικασία θα κλιθεί να προσκομίσει στον Δήμο τα δικαιολογητικά του Άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ήτοι::
1.      Απόσπασμα ποινικού μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.
2.      Φορολογική Ενημερότητα (Για κάθε νόμιμη χρήση) και
3.      Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε δημοπρασία) .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων προσδιορίζεται έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών στο τηλ.:  22813-60117 κ. Ι. Δελλατόλα και στο Γραφείο Προμηθειών στο τηλ. 2283360140, κ. Α.Δεσύπρη.

Συν: Η υπ’ αριθμ. 1/2017 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

                                                                                Ο Δήμαρχος Τήνου 

                                                                                Σίμος Ορφανός 

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας