Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022

Υπηρεσίες λειτουργίας και διαχείρισης της εγκατάστασης Βιολογικού Καθαρισμού (ΒΙΟΚΑ) πόλεως Τήνου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Τήνος 25 / 8 / 2022                                      ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                Αρ.Πρωτ.:10387                                                                      

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Τήνου προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό με τίτλο «Υπηρεσίες λειτουργίας και διαχείρισης της εγκατάστασης Βιολογικού Καθαρισμού (ΒΙΟΚΑ) πόλεως Τήνου» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την λειτουργία και διαχείριση της εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού πόλεως Τήνου.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90481000-2

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι οκτώ (28) μήνες

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (183.520,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 148.000,16€).

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Τήνου

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/9/2022και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, (α/α 171089) όπου παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη - στοιχεία του διαγωνισμού.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των το ποσό της εγγυητικής ανέρχεται σε δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (2.960,00€), που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ.

Το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται δεν συνιστά κατάτμηση ενός σχεδίου ομοειδών εργασιών με σκοπό την αποφυγή των διατάξεων του Ν4412/16

 Τήνος 25 / 8 / 2022

Ο Δήμαρχος Τήνου

 Γιάννης Α. Σιώτος


Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας