Αποφάσεις 15ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Τήνος,  12 Ιουνίου 2015  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                                 
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                      Αριθμ. Συν.  15 /2015               
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              
                       
                                                                               Π ρ ο ς :  Τα Μέλη της
Πληροφορίες:    Β.Φόρτωμας                                                    Οικονομικής  Επιτροπής     
Τηλ. :22833 60142                                                                 Δήμου Τήνου
Fax : 22833 60139                                                                 ΕΝΤΑΥΘΑ
                                                 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) στις   17  Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διατάξεως:


ΘΕΜΑ   1ο  


ΘΕΜΑ   2οΘΕΜΑ   3ο  


ΘΕΜΑ   4ο  ΘΕΜΑ   5ο  ΘΕΜΑ   6ο  


ΘΕΜΑ   7ο  


ΘΕΜΑ   8ο  

ΘΕΜΑ   9ο  ΘΕΜΑ   10ο  

Εξέταση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων δημοτών.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σίμος Ορφανός

     Δήμαρχος Τήνου

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

tinos tv live

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΝΙΑΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories