Αποφάσεις 13ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) στις 29  Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα  11:00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διατάξεως:


ΘΕΜΑ   1ο
120/2015  


ΘΕΜΑ   2ο
121/2015


ΘΕΜΑ   3ο  
122/2015

ΘΕΜΑ   4ο  
123/2015


ΘΕΜΑ   5ο  
124/2015

ΘΕΜΑ   6ο  
125/2015

ΘΕΜΑ   7ο  
126/2015

Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015 Κληροδοτήματος Φωκίωνος και Μοσχούλας Πλυτά.
ΘΕΜΑ   8ο  
127/2015

Έγκριση ψήφισης δαπανών Κληροδοτήματος Φωκίωνος και Μοσχούλας Πλυτά.
ΘΕΜΑ   9ο  
128/2015

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Κατασκευή υποδομών για την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων οδών στη Δημοτική Κοινότητα Τήνου, προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ  10ο  
129/2015

ΘΕΜΑ  11ο  
130/2015

Λήψη απόφασης ανάθεση έργου «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου κλειστού γυμναστηρίου», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ  12ο  
131/2015

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων ΤΚ Κτικάδου ΔΕ Εξωμβούργου, Δήμου Τήνου »,, προϋπολογισμού 5.000,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ  13ο  
132/2015

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Έργα συντήρησης χώρου δεματοποίησης σκουπιδιών»,  προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ  14ο  
133/2015

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Επισκευή δεξαμενών Τ.Κ. Στενής,  ΔΕ Εξωμβούργου, Δήμου Τήνου »,  προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ  15ο  
134/2015

ΘΕΜΑ  16ο  
135/2015

Ανάθεση εισήγησης από νομικό σχετικά με τη δυνατότητα  ή μη νομικής κάλυψη υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τήνου διωκόμενουγια αδίκημα που του αποδίδεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.

ΘΕΜΑ  17ο  
136/2015
ΘΕΜΑ  18ο  
137/2015
  
ΘΕΜΑ  19ο  
138/2015
  
ΘΕΜΑ  20ο  
139/2015
  
ΘΕΜΑ  21ο  
140/2015
Εξέταση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων δημοτών.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΣίμος Ορφανός

     Δήμαρχος Τήνου

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΝΙΑΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories