Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Προκήρυξη αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου.ΘΕΜΑ:          Προκήρυξη αρχαιρεσιών για την  ανάδειξη Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου
Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο   ΓΕΝΙΚΟΣ     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 349/76(ΦΕΚ 149/Α) «Περί διοικήσεως του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος
Ευαγγελιστρίας Τήνου», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 66 του Ν.
590/77 (ΦΕΚ 146/Α), το άρθρο 69, παρ. 16 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/Α), το άρθρο 8 του Ν.
2740/99 (ΦΕΚ 186/Α) και το άρθρο 59, παρ. 21 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α).
2. Τις  όμοιες του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ(ΦΕΚ 87/Α) «Νέα  Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Π.Δ.
143/2010 (ΦΕΚ 236/Α) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
3. Το υπ αριθ. 2516/1415/22-10-2014 έγγραφο του Π.Ι.Ε.Τ.
4. Το με ημ/νία 5-11-2014 έγγραφο της Αδελφότητας των Τηνίων εν Αθήναις.
5. Το αριθ. πρωτ. 14965/5-11-2014 έγγραφο του Δήμου Τήνου.
6. Την  από  5-11-2014  δήλωση  του  Περιφερειακού  Συμβούλου  Τήνου  Γιαγιά  Ιωάννη  του
Αντωνίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.
1.  Προκηρύσσουμε για την 7η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή, αρχαιρεσίες για την ανάδειξη εννέα (9) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής του
Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου.
2.  Έναρξη της ψηφοφορίας στην αίθουσα τελετών του Ιερού Ιδρύματος ορίζουμε την ώρα 11.00
π.μ. και λήξη την 13.30 μ.μ., εκτός αν συντρέχει η περίπτωση της παραγράφου στ του άρθρου
4 του Ν. 349/76, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 8 του Ν. 2740/99, οπότε η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται χωρίς διακοπή μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών της Διοικούσας Επιτροπής.
3.  Τις αρχαιρεσίες θα διενεργήσει η προβλεπόμενη από την παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν. 590/77, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Εφορευτική Επιτροπή, δηλαδή, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σύρου ή ο Πρωτοδίκης που θα ορισθεί από αυτόν, ως Πρόεδρος, ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. Σύρου ή ο οριζόμενος από αυτόν υπάλληλος και ο Λιμενάρχης Τήνου, ως μέλη.

Β.
1.  Καλούμε αυτούς που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, να την υποβάλουν γραπτώς στον
Ειρηνοδίκη Τήνου μέχρι την  1η Δεκεμβρίου 2014.
2.  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι, Τήνιοι και κάτοικοι της
νήσου Τήνου.
3.  Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ατελώς στον Ειρηνοδίκη Τήνου, για τον έλεγχο αν είναι
σύμφωνες με το νόμο.
4.  Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς είτε  από  τους ενδιαφερόμενους είτε  με γραπτή
πρόταση επτά (7) τουλάχιστον κατοίκων της νήσου Τήνου.
5.  Η Εφορευτική Επιτροπή μετά τον έλεγχο των υποψηφιοτήτων πρέπει να καταρτίσει τον πίνακα
των υποψηφίων και να τον ανακοινώσει τέσσερις (4) ημέρες πριν την ημέρα ψηφοφορίας.
Γ.
1.  Το Σώμα Εκλεκτόρων, σύμφωνα με το νόμο, αποτελούν οι κάτωθι:


Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Όνομα
Πατρός
Ιδιότητα
Ταχ. Δ/νση
1
Σεβασμιότατος  Μητροπολίτης
Σύρου κ.λ.π. Δωρόθεος Β
Χρήστος
Πρόεδρος του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
Ερμ/λη
Σύρος
2
Αλβέρτη       -       Κουσουνάδη
Μαρούλα
Βασίλειος
Δημοτικός Σύμβουλος
Τήνος
3
Αλιμπέρτης Ιωάννης
Σίμος
Μέλος Τ.Κ. Κτικάδου
Τήνος
4
Αλοιμόνου Ευγενία
Ιωάννης
Δημοτικός Σύμβουλος
Τήνος
5
Βιδάλης Κωνσταντίνος
Ελευθέριος
Δημοτικός Σύμβουλος
Τήνος
6
Γιαγιάς Ιωάννης
Αντώνιος
Περιφερειακός Σύμβουλος
Τήνος
7
Γκίζης Νικόλαος
Ευάγγελος
Δημοτικός Σύμβουλος
Τήνος
8
Δεληγιάννη - Άσπρου
Αναστασία

Αριστοτέλης
Δημοτικός Σύμβουλος
Τήνος
9

Καγιώργης Μιχαήλ

Γεώργιος
Μέλος      Δ.Σ.      Αδελφότητας
Τηνίων
Αθήνα
10

Καραϊσκος Κωνσταντίνος

Δημήτριος
Μέλος      Δ.Σ.      Αδελφότητας
Τηνίων
Αθήνα
11

Κελαδίτου Φωτεινή

Παύλος
Μέλος      Δ.Σ.      Αδελφότητας
Τηνίων
Αθήνα
12
Κορνάρος Ευάγγελος
Νικόλαος
Δημοτικός Σύμβουλος
Τήνος
13
Κουμαριανός Ιωάννης
Παναγιώτης
Εκπρόσωπος Τ.Κ. Φαλατάδου
Τήνος
14

Κουρβαράς Σωτήριος

Ματθαίος
Μέλος      Δ.Σ.      Αδελφότητας
Τηνίων
Αθήνα
15
Κροντηράς Παναγιώτης
Βασίλειος
Δημοτικός Σύμβουλος
Τήνος
16
Λούβαρης Δημήτριος
Σάββας
Εκπρόσωπος Τ.Κ. Τριαντάρου
Τήνος
17
Λούβαρης Εμμανουήλ
Δημήτριος
Δημοτικός Σύμβουλος
Τήνος
18
Μαλακατές Ιάκωβος
Ευάγγελος
Εκπρόσωπος Τ.Κ. Υστερνίων
Τήνος
19
Μαρκούϊζος Ιωάννης
Γεώργιος
Πρόεδρος Δ.Κ. Τήνου
Τήνος
20
Οριάνος Φίλιππος
Γεώργιος
Δημοτικός Σύμβουλος
Τήνος
21
Ορφανός Σίμος
Ιωάννης
Δήμαρχος Τήνου
Τήνος
22
Πανώριος Νικόλαος
Ιωάννης
Εκπρόσωπος Τ.Κ. Καρδιανής
Τήνος
23
Παπαδημητρίου Ιωάννης

Σταύρος
Μέλος      Δ.Σ.      Αδελφότητας
Τηνίων
Αθήνα
24
Περγάλης Δημήτριος
Ιωάννης
Μέλος Δ.Σ. Αδ/τητας Τηνίων
Αθήνα


25
Πρελορέντζου Αρίστη
Αριστείδης
Μέλος Τ.Κ. Κώμης
Τήνος
26
Πρίντεζης Σωτήριος
Κωνσταντίνος
ΠρόεδροςΤ.Κ. Πανόρμου
Τήνος
27
Ρήγος Πέτρος
Αντώνιος
Εκπρόσωπος        Τ.Κ.        Δύο
Χωριών
Τήνος
28
Σανταμούρης Γεώργιος
Πέτρος
Δημοτικός Σύμβουλος
Τήνος
29
Σιώτος Ιωάννης
Αντώνιος
Δημοτικός Σύμβουλος
Τήνος
30
Σώχος Εμμανουήλ
Νικόλαος
Δημοτικός Σύμβουλος
Τήνος
31
Τζές Γεώργιος
Ιωάννης
Δημοτικός Σύμβουλος
Τήνος
32
Χατζής Νικόλαος
Βερνάρδος
Μέλος      Δ.Σ.      Αδελφότητας
Τηνίων
Αθήνα
33
Ψάρρος Κωνσταντίνος
Παναγιώτης
Δημοτικός Σύμβουλος
Τήνος

2.  Καλούμε τους  παραπάνω  εκλέκτορες,  την  ημερομηνία και  την  ώρα  που ορίζεται με  την απόφασή μας αυτή, να προσέλθουν σε ψηφοφορία για την ανάδειξη της Δ.Ε. του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
3.  Οι εκλέκτορες δεν επιτρέπεται να είναι και εκλόγιμοι.
4.  Κάθε  ένας  εκλέκτορας  ψηφίζει μυστικά μέχρι  τρία  (3)  πρόσωπα από  τον  κατάλογο  των υποψηφίων.
5.  Τα ψηφοδέλτια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ομοιόμορφα, θα έχουν τα στοιχεία των υποψηφίων που έχουν ανακηρυχθεί (επώνυμο, κύριο όνομα, όνομα πατρός) με αλφαβητική σειρά, τη σφραγίδα του Ειρηνοδικείου Τήνου και θα εκτυπωθούν με τη φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.
6.  Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το τέλος της ψηφοφορίας θα ενεργήσει όπως ορίζει η παρ. η του
άρθρου 4 του Ν. 349/76 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Δ. Η παρούσα υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και κοινοποιείται στους κάτωθι:
·    Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύρου κ.λ.π. ως Πρόεδρο του Ιδρύματος
·    κ. Πρόεδρο Πρωτοδικών Σύρου, ως Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής
·    Πανελλήνιο  Ιερό  Ίδρυμα  Ευαγγελιστρίας  Τήνου     (10  αντίγραφα)  για  την  άμεση ανάρτηση της παρούσας στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου και την υποβολή στην
υπηρεσία μας των σχετικών αποδεικτικών ανάρτησης
·    Δήμο  Τήνου  (34  αντίγραφα)  για  όμοια  ενέργεια,  καθώς  και  για  επίδοση  με αποδεικτικό  που  θα  μας  υποβάλλει  σε  καθένα  εκλέκτορα  με  την  ιδιότητα  του Δημάρχου, Δημοτικού Συμβούλου, Προέδρου – Εκπροσώπου Δημοτικής / Τοπικής Κοινότητας
·    κ.κ. Ειρηνοδίκη Τήνου, Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Σύρου και Λιμενάρχη Τήνου
·    Αδελφότητα Τηνίων στην Αθήνα (7 αντίγραφα) για να επιδοθούν με αποδεικτικό στα μέλη του Δ.Σ. – Εκλέκτορες.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Share:

tinos tv live

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories