Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξό-δων οικον. έτους 2014, της Δημοτικής Επιχείρησης «Σφαγείου – Ελαιοτριβείου».

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο υπάλληλος του Δήμου Παναγιώτης Σανταμούρης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου και ει-σηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αριθ. πρωτ. 37/24-10-2014 έγγραφο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχεί-ρησης Σφαγείου & Ελαιοτριβείου Τήνου, με το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2014, όπως καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με την με αριθ. 1/2014 απόφασή του και που εμφανίζει σύνολο εσόδων 121.895,99 ευρώ, εξόδων 121.846,12 ευρώ και αποθεματικό 49,87 ευρώ.
Μετά το πέρας της εισηγήσεως της Προέδρου...
Share:

tinos tv live

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories