Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

16η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ:

1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 31η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή  και  ώρα 18.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :
                            
ΘΕΜΑ  1ο:

Έγκριση ένταξης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Πανόρμου Τήνου», στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014», στον άξονα ΑΠ1 «Ολοκλήρωση εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού» του Πράσινου Ταμείου και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου για το οικον. έτος 2014.

ΘΕΜΑ  2ο:

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση της εισόδου του παραδοσιακού οικισμού Πύργου Τήνου και δημιουργία μικρού πάρκου».

ΘΕΜΑ  3ο:

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Πλακοστρώσεις διαφόρων τμημάτων στον οικισμό του Κάμπου».

ΘΕΜΑ  4ο:

Εξέταση αιτήματος της εταιρείας «ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ  ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» για μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης στο Δήμο Τήνου».

ΘΕΜΑ  5ο:

Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης και ορισμός μελών επιτροπής για την παραλαβή της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια Πυροσβεστικού Συγκροτήματος Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Τήνου».

ΘΕΜΑ  6ο:
Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αυτόνομων συστημάτων επεξεργασίας νερού στο Δήμο Τήνου».

ΘΕΜΑ  7ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας κομποστοποίησης».

ΘΕΜΑ  8ο:

Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην Κ/ΞΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜ.-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΖΟΓΑΝΗ, αναδόχου του έργου «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων Δήμου Τήνου».

ΘΕΜΑ  9ο:

Ανανέωση άδειας μουσικών οργάνων και παράταση ωρών λειτουργίας για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Εστιατόριο – Ψητοπωλείο – Πιτσαρία – Καφετέρια – Μπαρ», με τον τίτλο «ΑΠΟΔΡΑΣΗ» της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Αλβέρτης Κωνσταντίνος και ΣΙΑ Ο.Ε», που βρίσκεται στον οικισμό Στενή της Τοπικής Κοινότητας Στενής του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ  10ο:
Λήψη απόφασης για την ανανέωση επαγγελματικών αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών, που λήγουν στις 31-10-2014.

ΘΕΜΑ  11ο:
Ορισμός δύο (2) Δημοτικών συμβούλων στην Επιτροπή του άρθρ. 186 παρ. 5 του Δ.Κ.Κ. σχετικά με τον καθορισμό: α) τιμήματος για εκποίηση ακινήτων, β) μισθώματος για απευθείας εκμίσθωση ακινήτων και γ) τιμήματος εκποίησης κινητών του Δήμου.

ΘΕΜΑ  12ο:

Αποδοχή δωρεάς του Σωματείου «Οι φίλοι της Τήνου», ποσού  2.200,00 €, για την υλοποίηση της Υπηρεσίας άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μονίμους κατοίκους του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ  13ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2014, της Δημοτικής Επιχείρησης «Σφαγείου – Ελαιοτριβείου».

ΘΕΜΑ  14ο:

Εξέταση αιτημάτων του Τμήματος Εσόδων & του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ  15ο:

Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου στην έκθεση τουρισμού «Philoxenia 2014» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ  16ο:
Εξέταση αιτήματος της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων για συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα «Σύντροφος και Γονιός» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ  17ο:

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, στην επιτροπή παρακολούθησης του   Μουσείου Μαρμαροτεχνίας στον Πύργο.

ΘΕΜΑ  18ο:

Ορισμός Προέδρου και αιρετών μελών του Δήμου Τήνου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου.

ΘΕΜΑ  19ο:

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου και εκλογή Αντιπροέδρου αυτού.

ΘΕΜΑ  20ο:

Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου.


Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΩΤΟΣ
Share:

tinos tv live

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Categories